Gao Xingjian, Wolfgang Kubin, and the Nobel Prize Debate Ten Years On